പേജുകള്‍‌

2010, ഏപ്രിൽ 21, ബുധനാഴ്‌ച

General Transfer 2010 LD Clerk Idukki

General Transfer 2010 LD Clerk Transfer & Posting Proceedings of DDP Idukki

2010, ഏപ്രിൽ 18, ഞായറാഴ്‌ച

General Transfer / Promotion 2010

Proceedings of the Director of Panchayats, Thiruvananthapuram

1.   Order No. E1-10/2010 dated 13/04/2010 - Transfer/ Promotion and postings of Special Grade Secretaries
2.   Order No. E2-100/2010 dated 13/04/2010 - Transfer/ Promotion and postings of Junior Superintendents
3.   Order No. E8-08/2010 dated 13/04/2010 - Transfer/Promotion and postings of Secretary Grama Panchayat
4.    Order No. E2-100/2010 dated 13/04/2010 - Transfer/ Promotion and postings of Junior Superintendent
5.   Order No. E3-03/2010 dated 13/04/2010 - Transfer/ Promotion and postings of Head Clerks
6.   Order No. E13-13/2010 dated 13/04/2010 - Transfer/ Promotion and postings of Accountant
7.   Order No. E4-10/2010 dated 13/04/2010 - Transfer/ Promotion/Allotment and postings of U.D.Clerks

2010, മാർച്ച് 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

Front Office Inauguration

2010, മാർച്ച് 11, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഭുരേഖ വിവരങ്ങള്‍

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഭുരേഖ വിവരങ്ങള്‍ കാണുന്നതിന് അതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇടുക്കിജില്ലയിലെ ഭുരേഖ വിവരങ്ങള്‍

ബി.പി.എല്‍ സര്‍വേ 2009

ബി.പി.എല്‍ സര്‍വ്വേ   2009


ബി.പി.എല്‍ സര്‍വ്വേ 2009 ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും വിവരങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി.പി.എല്‍ സര്‍വേ ലിസ്റ്റ് 2009     

ഗ്രാമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാര്‍ഡുതല ലിസ്റ്റ് കാണണമെങ്ങില്‍  ഇവിടെ ക്ലിക്ക്ചെയ്യുക

ബി.പി.എല്‍ സര്‍വേ 2009 വാര്‍ഡുതല ലിസ്റ്റ്

2010, മാർച്ച് 6, ശനിയാഴ്‌ച